Jdi na obsah Jdi na menu
 


Doplňující programy a dlouhodobé projekty

Doplňující programy a dlouhodobé projekty

Dlouhodobým projektem integrovaným do vzdělávacího plánu je ekologický projekt Zasaď strom.

 

 

EKOLOGICKÝ PROJEKT „ZASAĎ STROM“

(dlouhodobý projekt)

 

Motto: Stromy jsou plíce Země. Nebude zeleň, nejsme ani my!

 

 

Dílčí cíle:

 • Uvědomovat si, že jsme součástí živé i neživé přírody
 • Uvědomovat si, že člověk svou činností ovlivňuje přírodu kladně i záporně
 • Učit se třídit odpad
 • Učit se šetřit energii, vodní zdroje
 • Poznávat biotop v oblasti svého bydliště

 

 

Formy plnění:

 • Beseda s lesníkem, návštěva hájenky
 • Ekologická hra v terénu /spolupráce na projektu Jan Rakus-lesník/
 • Tématické znalostní soutěže v rámci tříd
 • Lesní skřítci a jiná havěť (výstava dětských prací ve vestibulu MŠ) – společné práce rodičů a dětí
 • Čistění studánky; ochrana zdroje pitné vody (celoročně)
 • „Můj strom“- celoroční pozorování vybraného stromu v okolí MŠ (vedení záznamů); dle uvážení uč. v jednotlivých odděleních
 • Aktivity získané z info časopisu Mrkvička
 • Zapojení do projektu Hurvínkovy cesty do přírody

 

 

Spolupráce:

 • Organizace Lesy ČR s. r. o.; s rodiči
 • Lesník Jan Rakus
 • Ekoakce Sluňákov/ středisko ekologické výchovy Olomouc/

 

 

Prostředky a formy plnění:

 • Ekologické aktivity (péče o studánku a okolí MŠ; spolupráce s Lesy ČR s. r. o.)
 • Beseda s lesníkem panem Rakusem , pomoc při výsadbě a následné péči
 • Třídění odpadu do kontejnerů

 

 

 

Společné akce v rámci školy:

 • Divadelní představení
 • Canisterapie (společné dopoledne s odbornou terapeutkou a jejím psem)
 • Mikulášská nadílka
 • Vánoční rozjímání u stromečku s nadílkou
 • Sázení stromků a následná péče
 • Den dětí
 • Výlet
 • Poslední spaní (rozloučení s předškoláky)

 

 

Propojení s rodinou:

 • Drakiáda
 • Daruji babičko červené jablíčko!(besídka pro seniory)
 • Výtvarná odpoledne (podzimní tvoření; pečení perníčků)
 • Karneval
 • Čarodějnice
 • Besídka pro maminky

 

 

Propojení s veřejností:

 • Příspěvky do místního tisku a na internetové nebo vlastní webové stránky
 • Zpívání u stromečku
 • Čarodějnice – veselý průvod obcí
 • Vítání Jara – pásmo lidových písní
 • Presentace dětských prací ve výloze Večerky
 • Pořádání velikonočních a vánočních výstav (dle uvážení)

 

 

Propojení se ZŠ:

 • Návštěva ZŠ
 • Odpolední hrátky (spolupráce s učitelkou 1. třídy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAJEMSTVÍ LESA

 

Dlouhodobý projekt environmentální výchovy

Projekt vytvořený ve spolupráci s lesníkem panem Janem Rakusem.

Tento projekt je součástí ŠVP Náš strom.

 

 

Popis projektu

Cílová skupina: 3-6 let

Věcný popis navrhovaného projektu:

Aplikace environmentální výchovy v praxi- učebna pod širým nebem /vybraný prostor v lese, v blízkosti potoka cca 300m od mateřské školy/ vybudování posezení z klád, umístění informační tabule , umístění dřevěných zásobníků na přírodniny, dřevěná „razítka“ se stopami některých z místních volně žijících živočichů, zvukové brány

 

Cíle:

 • Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na ŽP.
 • Poznávat a objevovat okolí v němž dítě žije, a seznamovat se s jeho nejdůležitějšími prvky a jevy.
 • Rozvíjet schopnost tvůrčím způsobem zaujímat postoje k reálnému i fantazijnímu světu a vyjadřovat je pomocí hry a jinými prostředky seberealizace.

 

Očekávané výstupy- kompetence

 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 • Pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno
 • Vědomě užívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si
 • Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Těšit se ze zážitků a přírodních krás
 • Zachytit a vyjádřit své prožitky
 • Spolupracovat s ostatními
 • Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí ( dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodně s odpadem, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
 • Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý

 

Formy plnění:

Přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody; vycházky do okolí

 • Praktické činnosti na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí – praktické pokusy, zkoumání, manipulace
 • Ekologicky motivované herní aktivity
 • Smysluplné činnosti přispívající k ochraně ŽP
 • Pozorování změn v přírodě v závislosti na roční době, ale i vlivem lidské činnosti

 

Spolupráce spočívá v praktických ukázkách, přednáškách a praktických činnostech, v kterých se děti seznámí s jednotlivými ekosystémy v okolí MŠ a životem v nich.

 

Získávání poznatků je rozděleno do několika bloků:

 

Stromy: - nejznámější druhy, podmínky růstu, význam pro člověka a přírodu, zasazení stromu

 

Rostliny: - význam pro člověka, nejznámější rostliny, využití pro léčitelství, jedovaté rostliny, poznávat nebezpečí a umět se před ním chránit

 

Zvěř: - místní druhy, způsob života, sledování stop, potravní řetězec, péče o zvěř

 

Ptáci: - pozorování, výroba krmítek, budek, význam pro člověka, přírodu, péče

 

Praktické činnosti realizované v učebně:

Rozšiřování přírodních prvků o různé objekty jako jsou Zvukové brány, přírodní úkryty z rostlin, využití terénních nerovností a větví na vybudování „skrýší“ pro děti i živočichy/ježčí domeček, ještěrčí skalky apod./.

 

 

Jaro:

Když jaro ťuká- pozorování probouzení jarní přírody, změny v přírodě,

voda a její cesty;

hry a soutěže  zaměřené na uplatnění poznatků o přírodě; využití atlasu

rostlin, mikroskopu zkoumání - přírodní léčiva, sázení stromků

zvuková brána- co slyšíš; vytváření „hudby“ pomocí přírodnin/větvičky,

kolíky, šišky, kameny atp./

info tabule-umístění zvířecích pomocníků/obrázky, 3D projekty/ v okolí

učebny, poznávání zvířecích druhů char. vlastnosti, význam pro člověka,

přírodu;

terénní nerovnosti - cvičení pohybových dovedností

Ferda cvičí mraveniště- projekt v okolí učebny-/ mraveniště/, hmyzí

           hotel- zrození nového života, vývojová stadia hmyzu, prospěšnost pro

            přírodu

Léto:

výroba lesních skřítků a vymýšlení jejich jmen, rozvoj fantazie, cítění a       vnímání;

dopisy z lesa- šrafování kůry stromů, hmatové cvičení-rozdíly ve struktuře kůry, poznej svůj strom-hra hmatovopaměťová, pokusy s fotosyntézou na listech stromů v okolí učebny/listové tetovačky/.

Putování s vodou- nalezení prameniště, starost o studánku, cesta

pramínku, hry s vodou,čištění a starost o řečiště v okolí učebny, koloběh

vody v přírodě, ochrana zdrojů pitné vody, pozorování živočichů žijících

ve vodě a jejím okolí,  výroba lodiček z kůry, rozvíjení ekologického

cítění a chování

Tajemství večerního lesa - rozvíjení smyslů/ čichové, sluchové vjemy/, překonávání strachu z neznáma hravou formou, projekt pro rodiče a děti

Za Křemílkem a Vochomůrkou: čtení pohádek, výroba „pařezové“ chaloupky, rozvíjení praktických zkušeností a dovedností pohybových, estetických, poznávacích a vyjadřovacích, práce s pracovními listy, pokusy

Stromy jako slunečník- přirozená ochrana před sluncem, zadržování vlhkosti, přírodní klimatizace - ochlazování vzduchu, praktické zkušenosti, pozorování, vnímání

Soutěže v obratnosti, běh nerovným terénem, lezení, přeskoky, přelézání, házení apod.

Podzim:

Podzimníčci-  tvoření skřítků podzimníčků z přírodnin, "uspávání" vyrobených podzimníčků- vytváření mechových postýlek v prostoru učebny, dle výběru dětí, upevňování poznatků o změnách v přírodě,

Výroba krmítek-žaludové hromádky pro sojky a veverky; zelenino-ovocné závěsy na keřích, vytvoření Ježčí ložnice v dolíku/ zasypání listím/, sběr žaludů, bukvic, šišek-vytvoření zimních zásob; uplatňování získaných poznatků o lese; plody lesa, zvířata, vliv změn počasí na život v lese.

Zima:

Co vyprávěl sněhulák- naslouchání zvuků zimního lesa/ ptáci, šumění větví, padání sněhu ze stromů, hra větví /, využití Zvukové brány- jak se nese zvuk ztichlou krajinou , stopy ve sněhu- odlitky ze sádry, další znaky přítomnosti zvěře- okusy, pelíšky atd.

Dokrmování zvěře za účasti lesníka, které potraviny neublíží, využití podzimních zásob/žaludy, kaštany, bukvice atd./. Krmení ptactva, výroba lojových závěsů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uspávání broučků

 

Střednědobý projekt:  říjen-listopad

Věková skupina : 3-6 let

 

Cíl: prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, být citlivé ve vztahu i k živým bytostem, k přírodě i k věcem, těšit se z příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás.

 

Kompetence:

 • Rozvoj a užívání všech smyslů
 • Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • Rozvoj komunikativních dovedností
 • Posilování přirozených poznávacích citů
 • Rozvoj poznatků schopností a dovedností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
 • Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
 • Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním a kulturním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 

 

 

Formou výtvarných, pracovních technik, výroba děl s tématikou podzimní přírod/otisky listů, práce s přírodninou, kresby, malby zvířat, nálady podzimní krajiny apod./

Poslech čtených textů: Broučci J.Karafiát, Dobrodružství veverky Zrzečky, Haló Jácíčku apod. Dle výběru v jednotlivých odděleních.

Seznamování se životem volně žijících zvířat, charakteristické znaky podzimu, koloběh života v přírodě./ obrazový materiál, encyklopedie, výlety do přírody, pozorování/

 

Vyvrcholení tématu : společné setkání dětí a rodičů, dílničky, výroba lampiónků, lampionový průvod obcí. Uspávání „broučků zamykání lesa“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na  tom našem dvoře

 

Dlouhodobý projekt

 

Partneři projektu: rodina Gieslových Posluchov

Nabídka spolupráce při poznávání života lidí i zvířat na statku.

 

Cíle projektu

 • Rozvoj řečových schopností produktivních i receptivních
 • Posilování přirozených poznávacích cílů ( zvídavost, zájem, radost z poznávání, z objevování)
 • Vytváření základů pro práci s informacemi
 • Rozvoj schopnosti sebeovládání
 • Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a naplňovat a plně prožívat
 • Rozvoj kooperativních dovedností
 • Seznamovat se světem lidí, osvojení si základních poznatků o prostředí ve kterém žijí
 • Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí
 • Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

Očekávané výstupy:

 • Mít povědomí o širším věcném, přírodním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek
 • Vnímat změny a dění kolem sebe
 • Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomění si, že způsobem jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví a životní prostředí
 • Přirozené a zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn
 • Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik a dovedností
 • Spolupracovat s ostatními
 • Vnímat, co si druhý přeje, porozumět náladám
 • Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého

 

Nabídka činností:

 • Komentování zážitků a aktivit , vyprávění co slyšely, co viděli
 • Samostatný slovní projev
 • Společné diskuze, individuální a skupinová konverzace
 • Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, nástroji, náčiním, materiálem
 • Smyslové hry
 • Přímé pozorování přírody i technických objektů i jevů ,rozhovor o výsledku pozorování
 • Činnosti zasvěcující do časových pojmů a vztahů souvisejících s běžnými proměnami a vývojem
 • Činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem
 • Hry a praktické činnosti uvádějících děti do světa dospělých, jejich práce; praktické ukázky, manipulace s předměty

 

Formy:

 • Návštěva na statku
 • Pozorování domácích a hospodářských zvířat v jejich přirozeném prostředí
 • Možnost kontaktu se zvířaty – krmení, čištění
 • Pozorování zemědělských prací – sklízení sena, péče o úrodu, sklizeň

 - možnost sami se na některých činnostech podílet

 • Možnosti zpracování a uskladnění výpěstků, jejich význam pro člověka

 

Jaro 

         Domácí zvířata a jejich mláďata; jarní zemědělské práce

            Ovocné stromy

Léto

Pozorování změn v růstu mláďat, změny v růstu plodin, sběr  ranných odrůd ovoce a zeleniny, péče o zvířata i rostliny

Podzim

Pozorování změn charakteristických pro toto období, pomoc při sběru ovoce ( využití ve školní jídelně), pozorování sklizně některých plodin( brambory, řepa, kukuřice a pod). Využití těchto plodin ve výtvarných činnostech

Zima

Charakteristické změny v přírodě – pozorování; dokrmování a péče o zvířata v zimě; příprava na jaro

        

 

 

Tento projekt je součástí školního vzdělávacího programu, ve kterém klademe, s ohledem na místní podmínky, hlavní důraz na poznávání přírody v jejích různých formách a k rozvoji kladného vztahu k přírodě a její ochraně.