Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmínky a organizace vzdělávání

 

Věcné podmínky

Mš byla zrekonstruována v rámci dotační titulu Zelená úsporám .

 

Mateřská škola má dostatečné prostory odpovídající hygienickým normám a požadavkům. Třídy jsou uspořádány tak, aby co nejvíce vyhovovaly skupinovým, individuálním i frontálním činnostem dětí. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, který splňuje hygienická i estetická hlediska. V hernách jsou paravány, které umožňují variabilitu her, ale poskytují možnost vytvořit dítěti prostor pro relaxaci a soukromí.

Dětský nábytek je nový a je přizpůsoben antropometrickým požadavkům. Děti mají volný přístup k hračkám a také většině didaktických pomůcek, materiálům a náčiní.

Hračky a pomůcky jsou průběžně obměňovány a doplňovány. Jsou sledovány nové trendy a pomůcky jsou plně využívány k rozvoji dětských dovedností a poznatků jak dětmi, tak učitelkami. Škola je vybavena i keramickou pecí. Děti průběžně pracují s keramikou a obohacují si své estetické i smyslové vnímání, své pracovní a výtvarné dovednosti.

Umývárny a WC jsou též vybaveny novým nábytkem. Šatny jsou vybaveny novým prostornějším nábytkem.

Součástí tříd jsou i kuchyňky na přípravu stolování, jedna z nich je vybavena novou myčkou nádobí, i zde v budoucnu plánujeme obnovu kuchyňského nábytku.

Děti se svými výtvory a nápady podílejí na výzdobě školy, mají určen i prostor na vystavování svých prací.

Součástí školy je i školní jídelna, která poskytuje dětem plnohodnotnou a vyváženou stravu. Jídelna byla modernizována v rámci rekonstrukce školy.

Školní zahrada navazuje na budovu školy. Podařilo se též sehnat prostředky na její modernizaci. Školní zahrada je nově vybudovaná v duchu Přírodních zahrad. Součástí jsou nejen umělé prvky, ale i různé pěstitelské koutky/ zeleninový, ovocný, květinový, bylinkový/. Nezastupitelným prvkem naší zahrady jsou i vzrostlé stromy a keře, které děti mohou využít ke svým hrám.

Kolem zahrady byl vybudován dřevěný plot a v areálu jsou nové stojany na kola.

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy podle platných předpisů.

 

Životospráva

 

Dětem je poskytována čerstvá, vyvážená a plnohodnotná strava v přiměřeném množství. Pitný režim je zajištěn po celý den.

Děti mají zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však flexibilní a může reagovat
na potřeby a změny.

Pobyt venku je každodenní a dostatečně dlouhý. Děti využívají zahradu, ale také blízké okolí MŠ.

V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku i odpočinku.

Dětem s nízkou potřebou spánku je nabízen klidový program mimo lůžko.

Všichni zaměstnanci se snaží vytvářet příjemné, podnětné a nestresující prostředí.

 

 

Psychosociální podmínky

Všichni se podílejí na vstřícném a klidném chodu školy. Pedagogové respektují potřeby, ale
i zvláštnosti dětí, reagují na ně a napomáhají k vytvoření pocitu klidu a bezpečí dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá předškolním dětem a jejich potřebám.

Všechny děti mají rovnocenné postavení, jakékoli projevy nerovnosti, šikany, podceňování a zesměšňování dětí je nepřípustné.

Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývající
z nutnosti dodržovat potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Třída je pro děti kamarádským společenstvím.

Pedagog se chová fundovaně, dokáže dítě podpořit, ocenit, povzbudit. Pedagog je vstřícný, empatický a naslouchající. S dětmi není manipulováno. Jakákoli komunikace s dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí je nepřípustná.

Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídách, spojování tříd je maximálně omezeno.

Ve výchovně vzdělávací práci je uplatňován pg. styl, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, solidarita.

 

Organizace

Režim dne pro děti není pevně stanoven, je pouze rámcový a reaguje na potřeby a změny. Pevně stanoveny jsou pouze doby jídla, pobytu venku a odpočinku. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělání. Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru; poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Plánování činností reaguje na potřeby a zájmy dětí. Dětem je v dostatečném množství nabízeno materiální vybavení, pomůcky i hračky. Veškeré aktivity jsou organizovány, tak aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování.

 

REŽIM DNE:

05:45 – 08:00 – příchod dětí do MŠ, volné hry a činnosti; individuální práce s dětmi; svačina

08:00 – 09:30 – pohybové aktivity; řízené činnosti

09:30 – 11:30 – pobyt venku

11:30 – 12:15 – hygiena; oběd; čištění zubů

12:15 – 14:15 – odpočinek

14:15 – 14:30 – vstávání; hygiena;svačina

14:30 – 16:15 – odpolední činnosti – volné hry; individuální práce s dětmi; sezónní pobyt

   na zahradě; rozcházení domů.

 

Řízení mateřské školy

 

Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně motivuje a podporuje vzájemnou spolupráci. Pedagogický sbor pracuje jako tým. Zapojuje zaměstnance do řízení mateřské školy, ponechává dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními pedagogy. Kontroluje a hodnotí (evaluuje) všechny stránky chodu mateřské školy. Z analýzy těchto evaluací vyvozuje závěry pro další činnost školy.

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, s nejbližší základní školou.

 

Personální a pedagogické zajištění

Na naší škole pracuje šest pedagogů, všichni mají kvalifikaci pro práci s předškolními dětmi. Pedagogové se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby vždy byla dětem zajištěna optimální pedagogická péče. Pedagogové se chovají a jednají profesionálním způsobem.

Specializované služby (logopedie, plavání, lyžování apod.) jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky.

Provoz mateřské školy zajišťují též dvě provozní pracovnice.

Ve školní jídelně pracuje jedna vedoucí kuchařka, vyučená v oboru a vedoucí školní jídelny, která má též odpovídající vzdělání.

 

Spoluúčast rodičů

Rodiče spolupracují s pedagogy. Pedagogové nabízejí svou odbornou pomoc při výchově a vzdělávání dětí. Mezi oběma stranami panuje důvěra a otevřenost. Spolupráce funguje
na základě partnerství. Rodiče mají možnost podílet se na činnosti školy, zapojují se a účastní se různých projektů školy. Rodiče jsou pravidelně informováni o všem, co se v MŠ děje,
o prospěchu dětí, o individuálních pokrocích v rozvoji a učení. Informace mohou rodiče získat z nástěnek v jednotlivých odděleních, též z hlavní informační tabule ve vstupní hale MŠ. Individuální informace se podávají osobně formou konzultací, dle zájmu rodičů, nejsou stanoveny pevné termíny. Naše MŠ má zřízeny webové stránky, kde se rodiče i veřejnost budou moci průběžně informovat o životě  naší MŠ. Na žádost rodičů se informace podávají i formou e-mailové korespondence. Pedagogové i všichni zaměstnanci chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. Jednají ohleduplně a taktně. Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá v péči o dítě. Rodiče se mohou kdykoli obrátit se svými problémy i připomínkami na kteroukoli pg. pracovnici.